Våra medarbetare

Våra medarbetare

För att kunna arbeta med högfungerande elever som har autism och andra neuropsykiatriska diagnoser och psykiatrisk tilläggsproblematik, krävs stort kunnande i hur svårigheterna för varje elev kan variera och uppenbara sig. Det gäller för samtliga medarbetare, i LSS boende och i gymnasieskola.

 

Det räcker inte att praktisera en allmänt hållen generell kunskap om autism, utan varje medarbetare måste ha kunskap om de olika spektrumvariationer och livsstilspreferenser som olika ungdomar uppvisar och förstå hur vitt skilda dessa kan vara. Medarbetare behöver träning, känsla, inlevelse och förmåga att kunna avläsa olika ungas olika behov i olika situationer. En hantverksmässig skicklighet och fantasi för att flexibelt utforma olika individualiserade hjälp- och stödinsatser i olika situationer. Varje medarbetare måste därför vara kreativ, lyhörd och lösningsorienterad i alla bemötandesituationer och ha hög förmåga till samverkan med andra medarbetare. Därför träffas alla medarbetare tillsammans med ledningspersonal, kontinuerligt, från överlappningar till utbildningar. I båda verksamheterna, LSS boende och skola är handläggningstiden mycket kort för eninsats. De unga får omedelbara insatser vid avvikande eller förändrade behov.

 

Det är viktigt att insatser utformas med fingertoppskänsla så att insatser och resurser inte rinner ut i sanden eller hamnar vid sidan om det planerade målet för insatsen. Det kan ske när insatser är generellt utformade.

Ett stöd som utformats för en ungdom en viss dag, i ett ämne eller i en social situation, kan behöva revideras, förändras, en annan dag, i en annan situation. Revidering, kvalitativ granskning, öppenhet för nya perspektiv samt hög samverkan mellan alla medarbetare, säkerställer kvaliteten för den unge.

I allt dagligt arbete gäller att skapa helhet, struktur och kvalitativ kontinuitet. Det är också viktigt att medarbetare känner sig trygga för att kunna utveckla flexibla arbetssätt och att verksamheterna har en medarbetarkultur som utstrålar trygghet för de unga.

 

 

Kompetens

 

Att medarbetare lär sig förstå mångfalden av olika spektrumvariationer inom autism, är a och o. Tyvärr finns ännu ingen nationell pedagogisk eller specialpedagogisk utbildning inom ”skola och utbildning”. Sociala utbildningar, t.ex. socionomutbildningen berör fortfarande problematiken ytterst ytligt. Därför är ofta de enda källorna till lärande och förståelse att finna i den praktiska miljön.

 

Högfungerande unga som finns inom spektrumen uppvisar ofta stora individuella variationer och är i behov av individuellt bemötande eftersom svårigheterna inte kan avläsas. Högfungerande ungdomar med autism kräver också en annan typ av bemötande än unga med utvecklingsstörning och autism. Ofta, har vi uppmärksammat, blandas olika bemötandesätt ihop och en normalbegåvad elev med autism kan bli bemött som om denne var utvecklingsstörd med autism.

 

En viktig målsättning för våra verksamheter är att ha en trygg, bra fungerande och långsiktigt arbetande medarbetarstab med bred kompetens och vi undviker helst kortsiktiga lösningar som t.ex. vikarieproblematiken kan ge. Det är viktigt att ungdomarna känner till ansiktet på den person man möter på morgonen eller när de kommer hem efter skolan.

 

I våra verksamheter arbetar medarbetare i ledningen, huvudmän, föreståndare, rektor och administrativ ledningspersonal parallellt med övriga medarbetare och samtliga har kompetens inom autism.

Medarbetare erbjuds fortbildning inom ramarna för verksamheten och får arbeta det antal timmar de känner att de orkar. Det är viktigt för både för skola och för LSS boende att ha hög kontinuitet och låg sjukfrånvaro, varför ledningen erbjuder flexibla lösningar som så långt det går syftar till att förhindra utbränning.

Medarbetartätheten är hög, både i skola och i LSS boende och de flesta medarbetare är högskoleutbildade/utbildade inom olika kompetensområden som berör problematiken.

 

1. Normal medarbetartäthet i LSS boende uppgår till 1:2 eller 1:3. Denna kan vid behov ökas till 1:1 eller 2:1.

 

2. I skola är medarbetartätheten dagligen ca 1: 2 eller 1:3. Skolan ger också 1:1 resurser till en del elever i alla situationer eller för andra, som stöd i vissa kurser/ämnen.

Skolan har inga elevassistenter i den form begreppet används i Sverige, utan har istället en utökad högskoletbildad medarbetartäthet med specialkompetens.

 

3. I ett boendehus i LSS boendena, växlar medarbetare, för att alla ungdomar på ett allsidigt sätt kunna ta del av olika medarbetares olika kompetensområden.

 

Förutom att t.ex. vara beteendevetare kan en medarbetare också vara fjällräddnings- och klätterexpert, vilket våra ungdomar kan ta del av på ett socialt utvecklande och kunskapsmässigt lärande sätt.

 

Genom att huvudmannen aktivt engagerar sig i att söka efter engagerade medarbetare med traditionell yrkeskompetens och lär ut varierad kunskap inom autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har våra medarbetare en stor bredd i ålder och intressen.

 

Medarbetargruppen, har som vi nämnt, utöver sin professionella roll extrakompetenser. Vi har bland annat internationella slalomlärare, musiker, hantverkare, konstnärer, skådespelare, friskvårdsexperter, massörer, datorkunniga, golfproffs, häst – och ridkunniga och hundspannsförare bland våra medarbetare.

Syftet är att de vuxna ska vara förebilder, entusiasmera och engagera. En bred erfarenhetsbas i mötet med våra unga/våra elever hjälper de unga att utveckla slumrade sociala kvalitativa kompetenser som ökar inkluderingsviljan senare i livet.

 

Att kunna erbjuda så många varierade aktiviteter/intressen som möjligt är en viktig del av den sociala utvecklingen, för att undvika utanförskap och exkludering. Särskilt när många varit isolerade och inte på många år klarat av att allsidigt vara tillsammans med jämnåriga. I syfte att lättare utveckla inkluderande förmågor, får ungdomarna frivilligt pröva på att utöva flera olika aktiviteter eller specialisera sig på ett fåtal som de kan ta med sig ut i ett inkluderat vuxenliv.

Våra verksamheter har också alltid, under årens lopp, anammat kulturell mångfald; vi gör många studieresor och anställer, anlitar multikulturella, multinationella medarbetare.