Fjällbyns gymnasieskola

Fjällbyns gymnasieskola

Skolan är en nationellt fristående gymnasieskola vars målgrupp är högfungerande elever med autism, dvs. diagnoser inom AST. Flera elever har också andra diagnoser inom ADHD/ADD och Tourettes syndrom.

 

Fjällbyns gymnasieskolan erbjuder två teoretiska nationella program med riksintag;

 

1. Estetiska programmet och

2. Samhällsvetenskapsprogrammet,

 

Skolan erbjuder även Introduktionsprogrammet för elever som inte har gymnasiebehörighet.

 

3. Preparandutbildningen

4. Individuellt alternativ

 

De flesta elever klarar av att nå målen på Preparandutbildningen på ett år men skolan erbjuder Individuellt alternativ, om eleven inte beräknas klara grundskolemålen på Preparandutbildningen inom ett år. En del elever har kanske fått lite undervisning i t.ex. engelska eller matematik och behöver mer än ett år på sig att kompensera kunskapsbortfallet i kanske bara ett ämne. Under tiden följer eleven kurserna på gymnasieprogrammet och halkar inte efter.

 

Pedagogiskt och didaktiskt anpassas undervisningen mot kunskapsmålen individuellt till varje elev, vilket leder till att varje elev snabbare ökar sin förmåga att vara med i gruppsammanhang och känna sig inkluderade. Alla elever i alla skolor har ofta ett eget förståelsesätt och arbetssätt som de föredrar. Inledningsvis, i början av studietiden, är det viktigt för eleven att vi använder oss av elevens ”bästa” förståelsesätt och föredragna arbetssätt för att senare utöka repertoaren.

 

Många elever har som vi nämnt stora kunskapsluckor från tidigare skolår och behöver fylla dessa med nya kunskaper. Eleverna har kanske missat flera års skolgång och behöver komma ikapp snabbt. Skolan använder sig därför av olika visualiserande och tydliggörande förklarande metoder, som underlättar och snabbar på förståelsen av olika kunskapssammanhang. Det saknas konkretiserande läromedel för äldre elever och ibland leder det till att läromedel omformas så att de blir mer konkretiserandeför att förklara sammanhangen, vilket också underlättar för eleverna att nå kunskapsmålen.

 

Många högfungerande elever med autism har omfattande misslyckanden från skolan med sig i bagaget. Ofta börjar svårigheterna med att inte klara av det inkluderade deltagandet som erbjuds i skolan när skolgången skiftar från det tryggare mellanstadiet till högstadiet och ofta nås en kulmen i gymnasiet.

 

Elever har olika behov

 

Olika behov kan inte samlas ihop i en gemensamt utformad lösning för alla – generaliserande lösningar är inte bra om de bara hjälper en del.

 

Högfungerande unga med autism har stora funktionsvariationer, vilka oftast inte syns på utsidan eller märks endast i undantagsfall av utomstående. Då är det svårt att direkt avläsa en elevs exakta stödbehov, som därför kan förringas om man inte uppmärksammar fenomenet. Stödbehovet kan ändra sig inom en kort tidsram men också förbättras över tid, tack vare utveckling.

 

Behoven kan vid en ytlig bedömning framstå som ringa men kan vid mer ingående kunskap vara mycket avvikande. Sällan kan en elev beskriva sina egna svårigheter själv, utan behöver andras hjälp och stöd, som känner dem väl, som barometer. Ofta är utvecklade svårigheter känslostyrda. Vi uppfattar många elever vara betydligt duktigare än vad de själva uppfattar sig. De flesta har blivit bedömda utifrån sina negativt belastande svårigheter, och inte fått möjlighet att träna bort dem av olika skäl.

 

Hur olika elevers problematik kan dämpas är därför helt individuellt baserat och kräver oftast ingående specifik kunskap om den enskilde eleven. Den behöver kombineras med lösningsorienterad och kreativ spetskompetens – långsiktigt men främst direkt anpassat i olika situationer. Behoven kan växla starkt. Därför behövs oftast extra medarbetare med särskild kompetens inom problematiken, som ”krycka”.

 

 

Miljön i skolan

 

  

Ofta har högfungerande unga med autism svårt för vissa typer av fysiska miljöer. Av den anledningen kan en del undvika vissa miljöer som stör (stressar) dem på olika sätt. Det utgör en grogrund till det sociala utanförskapet. Vi har en inbyggd hänsyn till detta fenomen både i skolans lokaler och i LSS boende. Miljön hos oss är utformad med extra omtanke för olika stressfaktorer. Alla ska känna sig hemma – utan utpekande, vilket minskar utanförskapet.

 

Skolan hyr mycket gemytliga och avstressande konferenslokaler belägna i ett härligt fjällhotell i västra Härjedalen.

 

Hotellet är i gammal hemtrevlig vintage stil och ligger 850 m över havsnivån med vidunderlig utsikt över de enda vilda myskoxarnas fjällområde. Därför ligger skolan helt avskilt – men trots det, endast 5 minuter från skidliftar och tätorten Funäsdalen.

 

Eleverna äter sin skollunch i hotellets hemtrevliga restaurang tillsammans med de som arbetar. Husmor lagar även anpassad kost för de elever som är i behov av sådan mat.

 

Skollokalerna är inredda och anpassade på ett naturligt sätt för samtliga elever och har en hög trivselnivå med en osedvanligt lågaffektiv och avstressande framtoning. Elever kan välja att arbeta både i stor grupp och i mindre grupper men kan också vid behov, ha helt avskilda/enskilda arbetsrum.

 

Vi månar dock om och uppmärksammar att utforma skolmiljön så att den inte isolerar enskilda elever. Istället övar skolan eleverna kunna vara inkluderade – det är viktigt att träna på att vara i samma rum som andra i vår miljö, för att senare klara det utan ångest eller oro i andra inkluderade situationer. Men eftersom flera varit hemmasittande i många år, är förmågan att känna trivsel vi påtvingad inkludering låg.

 

Skolan förfogar över modern audiovisuell och digital utrustning i skolmiljön men också för enskilda elever och samtliga elever har i alla år förfogat över en egen dator. Datorn är ett redskap som visar hur elevernas kunskapsutveckling ser ut, en slags portfolio – effektfullt för dem själva, för lärare och för föräldrar.

 

Skolan förfogar över olika moderna läromedel, också digitaliserade, och flera undervisningspedagogiska redskap och hjälpmedel samt har ett stort skolbibliotek anpassat för programmen.

Det finns även sy- och musik och en målar- och bildverkstad med keramik och glas utrustning som kan användas både dagtid och kvällstid.

 

 

Hemmasittande förstärker exkluderingen

 

 

 Många elever blir helt i onödan hemmasittande, i vårt land men också i andra länder. Självfallet bäddar det för en onödigt tillbakatryckt och negativ personlighetsutveckling som skapar ännu större gap mellan den hemmasittande eleven och dennes kamrater. Helt i onödan försvåras och undergrävs den personliga utvecklingspotentialen.

 

Det finns nästan aldrig behov för skolan att sänka kunskapsomfånget/ kunskapsmålen för högfungerande elever med autism.

 

Däremot behövs pedagogiska anpassningar i skolor i hur kunskaper kan läras eftersom många vägar bär till Rom. De flesta elever med autism behöver också både kunskapsmässigt och socialt ”ta igen” flera år av hemmasittande, eller misslyckad kunskapsinhämtning, vilket vi beskrivit. Den fysiska skolmiljön behöver i de flesta fall anpassas för att vara så välkomnande som möjligt (inkluderande), för att minska onödig negativ miljömässig påverkan som förhindrar aktivt delatagande i inkluderingsprocesser.

 

 

Olika anpassningar

 

Vår målgrupp är högfungerande unga med autism, de tillhör således LSS och personkrets 1. Utvecklingsboendet är ett godkänt LSS boende § 9:8, som ungdomarna bor i. T.ex. är skolgång på annan ort sådan anledning till beslut om LSS bostad, eftersom det i Sverige är fritt gymnasieval.

Utvecklingsboendet är helt anpassat till LSS lagstiftningen och har tillsyn av IVO. För att få tillgång till LSS insatser i Sverige, måste en ungdom tillhöra personkrets 1 och i våra fall, ha en autismdiagnos. Därför är AST - diagnosen viktig, eftersom - till skillnad från i skolan, som skall ge stöd och insats oavsett diagnos – skall LSS insats inte ges om ungdomen enbart har ADHD/ADD diagnoser eller Tourettes syndrom.